Klachtenreglement  Taal naar Werk

 

Tijdens het intakegesprek wordt de cursist op de hoogte gesteld van het bestaan van het klachtenreglement. De cursist tekent voor ontvangst van deze informatie.

 

 

Uitgangspunten:

 • Bescherming en erkenning van de positie van cliënten en werknemers;
 • Vroegtijdige interventie voorkomt verstoorde verhoudingen;
 • Onderkenning feedbackfunctie van het klachtenreglement;
 • Laagdrempelig & toegankelijk.
 • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld

 

 

Begripsbepaling:

 • Klacht

Een door een klant, of andere externe partij, geuite ontevredenheid over de geleverde prestatie door een medewerker van  Taal naar Werk met het eigen verwachtingspatroon, welke niet weggenomen is of kan worden in het eerste contact daarover.

 

 • Klager

Degene die gebruik maakt van de diensten van  Taal naar Werk. 

 

 • De medewerker van Taal naar Werk

Degene die in dienst is van, of namens Taal naar Werk arbeid verricht voor Taal naar Werk, waartegen de klacht is gericht.

 

 • Klachtbehandeling

Het onderzoeken van de klacht, resulterend in een niet afdwingbare uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

 

 

Doelstelling van het klachtenreglement:

Het klachtenreglement heeft primair tot doel het recht doen aan de individuele klachtgerechtigde.

 

 

Het indienen van een klacht:

 1. Degene die ontevreden is over de dienstverlening van Taal naar Werk, dient zijn klacht schriftelijk bij Taal naar Werk in te dienen.
 2. Iedere klacht wordt geregistreerd in het klachtenregister van Taal naar Werk en wordt minimaal bewaard tot einde van het traject.
 3. De klacht wordt afgehandeld door een onafhankelijke werknemer.
 4. De eindverantwoordelijke voor het afhandelen van de klacht is de manager opleidingen.

 

 

Privacy
Persoonlijke gegevens van de klager worden vertrouwelijk behandeld, waarmee de privacy van de klager wordt beschermd.

 

 

 

 

 

Medewerkers Taal naar Werk

Bij het begin van hun werkzaamheden bij Taal naar Werk worden alle (interne en externe) medewerkers op de hoogte gesteld van het klachtenreglement. Vervolgens tekenen zij voor het ontvangst ervan.

 

De klachtencommissie:

Consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

 

Termijnen:

 • Klager ontvangt binnen 2 weken na het indienen van de klacht een schriftelijke uitnodiging om een mondelinge toelichting te geven op de klacht ten overstaan van de klachtencommissie.
 • De klachtencommissie handelt de klacht binnen 4 weken na het horen van klager schriftelijk af.
 • Een klacht wordt binnen maximaal 6 weken volledig afgehandeld.
 • De schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd en worden bewaard tot minimaal het einde van het cursustraject van de klager.

 

Mogelijkheid tot beroep

Als klager het niet eens is met de uitkomst van de klachtenafhandeling, kan hij deze klacht (tegen vergoeding) voorleggen aan het College van Arbitrage van Blik of Werk.

 

 

 

Ingangsdatum klachtenreglement:

Het  Taal naar Werk klachtenreglement is van kracht m.i.v. 20-6-2019

Aldus opgesteld te Almere.